Jak v případě úmrtí postupovat, abychom Vám co nejvíce ulehčili těžké chvíle. 

Nejste povinni sjednávat obřad u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého.

Smuteční obřad může zajišťovat i jiná pohřební služba a záleží jen na Vašem výběru.

Jak postupovat při úmrtí doma?
 • přivolat lékaře záchranné služby nebo popřípadě praktického lékaře, přítomnost lékaře je nutná z důvodu vystavení dokumentu List o prohlídce zemřelého. Tento dokument slouží k identifikaci zemřelého, pro jeho převoz, případnou pitvu, k pohřební a zároveň i jako podklad pro matriční úřad k vystavení Úmrtního listu.
 • kontaktovat pohřební službu k odvozu zemřelého
 • pohřební služba přebírá tělo zesnulého s dokladem „List o prohlídce zemřelého“
 • dostavte se osobně na pohřební službu ke sjednání obřadu nebo pohřbu
Jak postupovat při úmrtí v nemocnici a sociálním zařízení?
 • rodina je informována zdravotnickým nebo sociálním zařízením o úmrtí blízké osoby
 • dostavte se osobně na pohřební službu ke sjednání obřadu nebo pohřbu

 

Před návštěvou pohřební služby si promyslete
 • datum a čas konání smutečního obřadu
 • variantu smutečního obřadu, (kremace bez obřadu, kremace s obřadem nebo pohřeb do země)
 • pokud budete vypravovat pohřeb v kostele, je nutno domluvit nejdřív termín s knězem na příslušné farnosti, kde bude tělo zesnulé/ho pohřbeno
 • rozloučení Vám zajistíme v naší vlastní smuteční obřadní síni na ulici Blahoslavova 76/12 v Přerově
 • i v kterékoliv smuteční obřadní síni, krematoriu nebo ve vámi vybraném kostele dle víry po celé ČR
 • vyberte si služby, které budete ke smutečnímu obřadu nebo pohřbu chtít (květinová výzdoba, řečník, hudba atp.)
K projednání pohřbu si připravte
 • občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého ( obuv pouze pokud bude zesnulá/ý pohřben do země )
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • fotku na smuteční oznámení
Nabídka smutečních obřadů

Kremace bez obřadu

Tělo zesnulé/ho je oblečeno, upraveno a uloženo do konečné rakve a převezeno k tichému zpopelnění bez jakéhokoliv dalšího smutečního obřadu.

Urnu si objednavatel pohřbu vyzvedne v kanceláři pohřební služby FUDENCIA, Blahoslavova 75/10 v Přerově do 1 měsíce od objednání pohřbu.

Pokud bude urnu zesnulé/ho vyzvedávat jiná osoba než objednavatel pohřbu, je potřeba podepsaná PLNÁ MOC objednavatele pohřbu.

 

 

Kremace s obřadem

Rozloučení se zesnulou/ým se koná v obřadní síni, krematoriu nebo v kostele.

Varianty smutečního obřadu:

 • civilní, ( občanské ) rozloučení za přítomnosti široké veřejnosti nebo pouze v úzkém kruhu rodinném. Mluvené slovo je zajištěno smutečním řečníkem.

 

 • církevní rozloučení za přítomnosti široké veřejnosti nebo pouze v úzkém kruhu rodinném. Mluvené slovo je zajištěno knězem, může promluvit i smuteční řečník.

Při obřadu hraje reprodukovaná hudba nebo živá hudba ( dechová ).

Pokud to technické vybavení obřadní síně umožňuje, může být obřad doprovázen promítáním fotografií na velkoformátové TV.

Po smutečním obřadu je tělo zesnulého převezeno ke zpopelnění do krematoria.

Urnu si objednavatel pohřbu vyzvedne v kanceláři pohřební služby FUDENCIA, Blahoslavova 75/10 v Přerově do 1 měsíce od objednání pohřbu.

Pokud bude urnu zesnulé/ho vyzvedávat jiná osoba než objednavatel pohřbu, je potřeba podepsaná PLNÁ MOC objednavatele pohřbu.

 

 

Pohřeb v kostele a pochování zesnulého do země

Před návštěvou pohřební služby a vyřízení objednávky pohřbu je nutno nejprve objednat termín pohřbu u kněze na příslušné farnosti, kde se uskuteční poslední rozloučení se zesnulou/ým.

Pohřeb do země může být jak civilní ( občanský ), tak i církevní za přítomnosti široké veřejnosti nebo pouze v úzkém kruhu rodinném.

Pokud se rozhodnete pro pohřeb do hrobu nebo hrobky, zajistíme pro Vás veškeré služby s tím spojené.

 Průvodce smutečním obřadem

Smuteční rozloučení - informace pro rodinu

Dostavte se, prosím o 30 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu. S organizátorem pohřbu překontrolujete Vámi domluvené služby.

Identifikace zemřelého je možná 30 minut před začátkem obřadu, pokud jsou splněny hygienické podmínky.

Veškerá květinová výzdoba a květinové dary jsou po obřadu předány rodině.

 

Informace pro smuteční hosty

 • Dostavte se 15-20 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.
 • V případě, že máte květinové dary, můžete je pokládat na určené místo před katafalk.
 • Při zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulé/mu.
 • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulé/ho vyjádřit účast kondolencí.
 • Pokud si však rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte ( je oznámeno řečníkem při obřadu ).
 • Je-li na smutečním oznámení uvedeno pouze v rodinném kruhu, respektujte prosím rozhodnutí rodiny a smutečního obřadu se nezúčastňujte.
Informace pro pozůstalé

Zákon o pohřebnictví 256/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256

 

Úmrtní list

Úmrtní list posílá Matriční úřad doporučeně do 30 dnů objednavateli pohřbu.

 

Dědické řízení

Soud přidělí příslušného notáře, který Vás bude písemně kontaktovat.

 

Zánik pojistné smlouvy

Všechny uzavřené pojistné smlouvy vyřizuje objednatel pohřbu u pojišťovny, u které byl zesnulý pojištěn. Musí doložit Úmrtní list, kopii faktury a doklad o jejím zaplacení.

 

V případě pojištění u Pojišťovny Spolku přátel žehem můžete kontaktovat:

Spolek přátel žehu
Revoluční 1546/24
Praha Nové Město
Tel: 222 315 868

Pojišťovna posílá plnění přímo objednateli.

 

Nárok na pracovní volno - účast na pohřbu

Při úmrtí zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a to:

 • na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další 1 den k účasti na pohřbu těchto osob
 • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob (Nařízení vlády č.590/2006 Sb.)

Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřízení pohřbu, vystaví Vám jej naše pohřební služba na požádání v kanceláři, kde byl pohřeb sjednáván.

 

Nárok na pohřebné:

Na pohřebné má jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a).(Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Státní příspěvek (pohřebné), který činí v současné době 5 000 Kč. V případě splnění podmínek se o pohřebné  žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu (potřebné formuláře dostanete v místě, kde žádáte o pohřebné). Nárok je nutno uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení.

 

Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu

https://www.uradprace.cz/web/cz/pohrebne

 

 

Vdovský a vdovecký důchod

Žádosti o vdovské důchody vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost o vdovský, ev. sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry

https://www.cssz.cz/web/cz/vdovsky-vdovecky-duchod