Pohřební služba Přerov

Tel. NONSTOP: 739 619 909

Jak postupovat

Připravili jsme pro vás seznam bodů, jak v případě úmrtí postupovat, abychom vám co nejvíce ulehčili těžké chvíle.


Jak postupovat při úmrtí doma

 • přivolat lékaře, který na místě vypíše listy o prohlídce mrtvého
 • kontaktovat pohřební službu k odvozu zemřelého (Tel. NONSTOP: 739 619 909)
 • pohřební služba přebírá tělo zesnulého s dokladem „listy o prohlídce mrtvého“
 • navštívit pohřební službu ke sjednání rozsahu a podmínek pohřbu
 • Jak postupovat při úmrtí v nemocnici

 • navštívit pohřební službu ke sjednání odvozu zemřelého a způsobu pohřbení
 • Před navštěvou pohřební služby si promyslete:

 • rozhodněte se pro datum a čas konání pohřbu
 • variantu pohřbu, kremace (zpopelnění) nebo pohřeb do země
 • rozloučení zajistíme v obřadní síni v Přerově nebo ve vámi vybraném kostele
 • zvažte své finanční možnosti
 • vyberte si doplňkové služby, které budete na pohřbu chtít (věnce, květinová výzdoba, rakev, řečník, hudba atp.)
 • K projednání pohřbu si připravte:

 • občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého, boty nejsou třeba
 • občanský průkaz a rodný list objednavatele pohřbu
 • Ve chvílích smutku je každé ulehčení přínosem, a proto vám pohřební služba Fudencia nabízí možnost sjednání pohřbu jak u nás v kanceláři, tak u vás doma. Sami si vyberete podobu pohřbu a rozsah služeb podle vašich představ i možností. Naši pracovníci vám ochotně poradí se zajištěním všech náležitostí spojených s pohřbem a úmrtím.


  Způsoby pohřbívání

  Kremace bez obřadu

  Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení jakéhokoliv smutečního obřadu. Urna je k vyzvednutí v kanceláři pohřební služby Fudencia do 1 měsíce od objednání pohřbu.

  Kremace s obřadem

  Zpopelnění s obřadem je v současné době nejrozšířenější způsob pohřbení. Rozloučení se zesnulým se koná v obřadní síni nebo v případě církevního pohřbu ve vybraném kostele. Po smutečním obřadu je zajištěno zpopelnění zesnulého a ostatky zemřelého jsou uloženy do hrobu nebo urnových hájů, proveden vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách nebo vyzvednutí urny v kanceláři krematoria.

  Pohřeb do země

  Pro důstojné rozloučení se zesnulým byl tento způsob pohřbu v historii běžně využívaný. Pohřeb do země může být jak civilní, tak i církevní. Pokud se rozhodnete pro pohřeb do hrobu nebo hrobky, zajistíme pro vás veškeré služby s tím spojené od výkopu hrobu, zajištění řečníka nebo kněze po zajištění živé hudby, pokud si ji budete přát. Zajistíme pro vás i převoz rakve a květinových darů z kostela pohřebním vozem na hřbitov, kde je dokončen smuteční obřad pohřbem do země.

  Forma církevního pohřbu se většinou skládá z následujících fází:

 • oznámení úmrtí zvonem
 • oznámení pohřbu prostřednictvím parte
 • rozloučení se zesnulým u rakve v kostele
 • smuteční průvod na hřbitov
 • rozloučení nad hrobem s proslovy
 • pohřební hostina
 • Zajistíme pro vás i převoz rakve z kostela pohřebním vozem na hřbitov, kde je dokončen smuteční obřad pohřbem do země.


  Průvodce smutečním obřadem

  Smuteční rozloučení

  Dostavte se, prosím, o 30 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu. Před smutečním aktem budete organizátorem pohřbu vyzváni, máte - li objednanou výstavu zesnulého.
  Před obřadem informujte organizátora pohřbu o zanechání či odstranění - případném vlastním odvozu květinových darů.

  Informace pro smuteční hosty

 • Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.
 • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně.
 • Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon.
 • Při zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
 • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
 • Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.
 • Obřadní síň Přerov najdete zde

  Dodatečné informace

  Jak vyřídit pojistky?

  Všechny uzavřené pojistky si vyřizuje objednatel sám po pohřbu u pojišťovny, u níž byla pojistka uzavřena. V případě pojištění u Pojišťovny Spolku přátel žehem můžete kontaktovat:

  Spolek přátel žehu
  Revoluční 1546/24
  Praha Nové Město
  Tel: 222 315 868

  Pojišťovna posílá plnění přímo objednateli.

  Nárok na pracovní volno - účast na pohřbu

  Při úmrtí zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a to:

 • na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob (Nařízení vlády č.590/2006 Sb.)
 • Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, vystaví Vám jej naše pohřební služba na požádání v kanceláři, kde byl pohřeb sjednáván.

  Nárok na pohřebné:

  Na pohřebné má jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

  Vdovský a vdovecký důchod

  Uvádíme zde několik informací o vdovských/vdoveckých důchodech a podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění:

  Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který: byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

  Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

  Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:

 • pečuje o nezaopatřené dítě
 • pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné
 • pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let
 • je plně invalidní
 • dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší
 • Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

  To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let.

  Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)

 • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 • Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně.
 • Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.
 • Sirotčí důchod

  Uvádíme zde podmínky nároku na sirotčí důchod dle zákona § 52 o důchodovém pojištění:

  Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

 • rodič (osvojitel), nebo
 • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče
 • jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání)
 • Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

  Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

  Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)

 • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 • Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně; v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.
 • Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.
 • Podávání žádosti o důchod

  (§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
  Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.

  Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Za občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné moci.

  Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

  Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

  Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

  Společný účet manželů po smrti jednoho z nich banka blokuje

  Zdroj - finance.idnes.cz

  Nejsnazším způsobem, jak je možné ušetřit na bankovních poplatcích je, že manželé mívají jeden společný účet. Bohužel právě tato skutečnost dokáže velmi znepříjemnit život. Stačí totiž, aby jeden z nich zemřel.

  Představte si situaci: žena je v domácnosti s dítětem a zemře jí manžel. Všechny peníze mají na jednom účtu v bance, ke kterému mají oba přístup, a vybírají peníze podle potřeb. Co se stane po smrti jednoho z manželů? Notář, který bude projednávat dědictví, pošle příkaz bance, aby účet zablokovala. To znamená, že se druhý z manželů k penězům až do skončení dědického řízení nedostane. Ale vyřízení dědictví je často otázkou měsíců, někdy i let. A na účtu leží peníze, ze kterých rodina žije.

  Vyberte peníze hned
  Ideální je v prvních týdnech, tedy ještě předtím, než se banka od soudu dozví o smrti manžela, vybrat potřebnou hotovost. Není to nic nezákonného. Do dědictví se totiž správně započítá částka, která byla na účtu v den úmrtí manžela, ale na polovinu má manželka nárok díky tomu, že nejdřív se vypořádává společné jmění manželů (SJM).

  O stavu účtu v době smrti banka informuje notáře – to, co žena vybere potom, bude buď součástí společného jmění, nebo se započte jako její podíl na dědictví. Pokud vám chodí na účet výplata či dávky, nechte si je co nejdříve posílat jinam, pak budete mít přístup k penězům bez problémů.

  Kontaktujte notáře
  Existuje i další možnost, jak se k penězům dostat. Ještě předtím, než se vám notář sám ozve, což může trvat i měsíc, zavolejte na soud v obvodu posledního bydliště zemřelého. Když řeknete jméno, datum narození a smrti manžela, sdělí vám, který notář bude pozůstalost vyřizovat.
  Pak mu zavoláte, a když vysvětlíte situaci, on ve výjimečných případech nenechá účet zablokovat vůbec, případně pokud už to udělal, dá příkaz bance, abyste mohli s penězi na účtu disponovat.